Vyhledávání

Kontakt

Svatba vesele
LADISLAV a spol.
Pilníkovská
19012 Praha

ladislavblahak@gmail.com

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Formality

16.08.2011 00:14

Určitě každá svatba se pojí s mnoha formalitami. Přinášíme vám jejich přehled, abyste se, pokud plánujete svatbu, měli na co připravit a obrnit se trpělivostí. Formality je dobré řešit s předstihem. Leckdy se jedná pouze o informace. I zde je však dobré vědět, co vás čeká. Žádná svatba se nemůže konat bez dokumentů, které stát po snoubencích požaduje. Na martice si musíte sjednat datum, čas a místo, kde se bude obřad konat. Jestliže si vyberete jiné místo než obřadní síť, je potřeba podat žádost. Matrika pak povolí vykonání svatebního obřadu na jiném místě. Tato žádost nemá žádnou pevnou strukturu a je potřeba se na ní vždy domluvit přímo s matrikou. Od 1.7.2006 platí zákon o registrovaném partnerství. Ten umožňuje uzavření svazku mezi osobami stejného pohlaví - muži i ženami a z toho vyplývají zákonné výhody i nevýhody manželství.

Jaké dokumenty jsou potřeba pro vykonání civilní svatby?

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství (seženete přímo na matrice)

 • občanský průkaz nebo cestovní pas pro prokázání totožnosti

 • originál nebo kopie rodného listu

 • doklad o státním občanství - pro cizince, jinak je možné použít občanský průkaz nebo pas

 • výpis z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu - opět nahrazuje občanský průkaz

 • úmrtní list zemřelého manžela/zemřelé manželky, pokud jste vdova/vdovec

 • v případě rozvedeného stavu pravomocný rozsudek o rozvodu z předchozího manželství

 • u nezletilé osoby starší 16 let a u osob trpících duševní chorobou je potřeba předložit rozhodnutí soudu o povolení uzavření manželství opatřené doložkou o právní moci

 

Nezbytné formality k uskutečnění oficiální svatby

Byrokracie je všude. Dotazník k uzavření manželství se vám do rukou dostane na každém matričním úřadě. Žádost o manželství se stává závaznou tehdy, když dokument podepíšete - ideálně před matrikářkou. Dále je potřeba uhradit poplatek. Jestliže se nedostavíte k obřadu, dojde ke krácení poplatku o 50 %, což je škoda. Do dotazníku se uvádějí jména, příjmení, data narození, stavy, adresy a dosažené vzdělání. Manželé se dále musí domluvit na společném příjmení a také na příjmení pro své budoucí děti. Ačkoliv žena většinou přebírá příjmení muže, může tomu být i naopak - muž si může vzít příjmení své ženy. Každý si také může ponechat své vlastní nebo je možné k vlastnímu příjmení dodat to společné. Pokud je jeden z partnerů cizinecké národnosti nebo má trvalý pobyt v zahraničí, má žena možnost požádat o příjmení, které bude bez koncovky -ová. Tato koncovka se totiž běžně používá jen v českém jazyce, což všechny cizince mate. 

Každé svatby se účastní také svědci. Ti musejí předložit občanský průkaz nebo cestovní pas. Podmínkou pro svědectví na svatbě je dosažení věku 18 let. Při uzavření manželství se do protokolu zapisují jejich jména, příjmení a rodná čísla. U cizince může rodné číslo nahradit datum, místo a stát narození. Vše zkrátka musí být správně zdokumentováno, protože jde o změnu postavení i z hlediska právního.

Poplatky - kolik co stojí - to se mění, takže orientačně:

 • 3000 Kč se platí snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt v ČR

 • 2000 Kč platí za svatbu snoubenci, když jeden z nich nemá trvalý pobyt v ČR

 • 1000 Kč se platí při vydávání povolení uzavřít sňatek mimo úředně určenou místnost nebo v jiný než stanovený čas

 • 500 Kč je poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - důležitý právní dokument

 

Jak je to s cizinci a svatbou v Česku

Ještě s dalšími poplatky se můžeme setkat u zahraničních párů - zde je potřeba často platit za překlady soudním tlumočníkem, který se účastní obřadu. Dále je vyžadován kolek na cizinecké policii za potvrzení o pobytu ke sňatku. Cizinec, který u nás chce vstoupit do svazku manželského, musí předložit doklady:

 • 1/ cestovní pas nebo jiný doklad k ověření totožnosti

 • 2/ originál rodného listu

 • 3/ doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o osobním stavu a pobytu (nesmí být starší než 6 měsíců)

 • 4/ úmrtní list zemřelého manžela/manželky

 • 5/ pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

Také potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií ČR nesmí být ke dni uzavření manželství starší než 7 pracovních dnů. Potvrzení si snoubenec vyzvedává osobně na cizinecké policii. Je mu vydáno, když předloží pas a zaplatí správní poplatek formou kolku. Formulář pro žádost obdrží na místě a může vyplňovat. 

Změna: od 1.7.2008 nemusejí o potvrzení o oprávnění k pobytu žádat osoby, které žijí ve státech EU a některé další ze zemí v Schengenském prostoru. Jestli se vás tato výjimka týká či nikoliv, zjistíte na matrice. Dokumenty, které je potřeba předložit na matričním úřadě, musejí být v českém jazyce - přeložené soudním tlumočníkem a musí být ověřeny podle mezinárodních dohod (superlegalizací nebo Apostillou). Jaké tlumočníky a překladatele můžete pro tyto činnosti využít, zjistíte přímo na soudě nebo na internetu - tito tlumočníci jsou jmenováni ministrem spravedlnosti nebo Krajským soudem, k činnosti mají speciální oprávnění. Jestliže jeden z partnerů neovládá český jazyk, stejně tak pokud nehovoří česky některý svědek, je u svatebního obřadu nutná účast soudního tlumočníka. Toho si novomanželé sami hradí, jak jinak?

Církevní sňatek v kostele

Samostatnou kapitolu představuje církevní sňatek, který se může uzavřít poté, když partneři předloží oddávajícímu osvědčení, které prokazuje, že splnili všechny zákonné povinnosti pro uzavření manželství. Toto osvědčení vystavuje matrika - ve správním obvodu konané svatby a na žádost snoubenců. Osvědčení nesmí být starší než 3 měsíce. Pro jeho vystavení jsou požadovány stejné doklady u civilního i církevního sňatku. Po sňatku je potřeba učinit Prohlášení o uzavření manželství. Toto prohlášení je potřeba přednést před církevním orgánem a před svědky. Opět oficialita.